• گروه برنامه نویسی بونکا در سال ۱۳۹۸ با هدف تولید و ایجاد بستر اینترنتی مناسب برای هم وطنان گرامی ایجاد شد. هدف این گروه ارتقای امکان پرسش و پاسخ و آگاهی از تجربیات و نظرات مختلف برای امور متفاوت است. جدید ترین تولید این گروه بونکا با همین هدف، تولید و توسعه شد.

    بونکا موظف است طبق سیاست های جمهوری اسلامی ایران عمل کند، لذا در مواردی که پاسخ یا پرسش ارسالی مخالف با قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد، بونکا ناچار به ویرایش یا حذف آن ها خواهد بود. همچنین توهین به اشخاص، گروه های سیاسی و جناح های مذهبی مخالف با سیاست های بونکا می باشد و سایت ناچار به حذف چنین نظراتی خواهد بود و در صورت تکرار با مخالفین برخورد خواهد کرد.

    بونکا برای مطلع کردن شما از دریافت پاسخ برای پرسش های شما، یا دیدگاه هایی که درمورد پاسخ های شما در یک مطلب یا پرسش ثبت میشود، به آدرس ایمیل شما نیاز دارد. اما تعهد میدهد که این اطلاعات را به کسی نمی فروشد و یا اجاره نمی دهد وفقط از این اطلاعات برای آگاه نمودن شما از مواردی که قید میکنید استفاده می کند. بونکا همچنین متعهد میشود که با هیچ شخص ثالثی این اطلاعات را در میان نمی گذارد.